نقش مدیریت در کسب و کار خانوادگی

 

چالش های مدیریت در کسب و کار خانوادگی:
پیچیدگی مسائل و رویکردهای متفاوت افراد، به نقش های مختلف آنها در خانواده و کسب و کار بستگی خواهد داشت. این رویکردهای مختلف چالش های مدیریت کسب و کار خانوادگی را نشـان می دهد.
سؤالات کلیدی قبل از شروع کسب و کارهای خانوادگی جهت جلوگیری از بروز چالش ها:
• کدام یک از اعضای خانواده باید به کسب و کار بپردازند؟ چگونه باید عملکرد آنها ارزیابی گردد؟
• چه کسی باید در کسب و کار خانوادگی سهام داشته باشد؟ هنگامی که یک نفر از خـانواده جـدا می شود، چه تدبیری باید برای سهام او اندیشید؟
• آیا کسب و کار خانوادگی باید سود سهام بپردازد؟ آیا کسب و کار خانوادگی باید برنامه ای برای پس گرفتن سهام خود داشته باشد؟
• چه کسی باید عضو هیأت مدیره باشد؟
• چگونه برای مدیر عامل جانشین انتخاب می کنید؟ در چه صورتی جانشین مدیر عامل کنونی باید از میان اعضای خانواده باشد؟ و در چه صورتی باید فردی خارج از اعضای خانواده برای جانشینی انتخاب شود؟
• گروهی از سهامداران خانواده که در کسب و کار مشغول به کار نمی باشند، چه مزایایی دریافـت می کنند؟ چگونه آنها را در ارتباط با کسب و کار نگاه می دارید؟
• کدام یک از اعضای خانواده می توانند در جلسات سهامداران شرکت کنند؟
با نگاهی اجمالی، مشخص می شود که اکثر مسائل کسب و کارهای خانوادگی در یکی از چهار دسته ی زیر قرار می گیرند:
*مسائل مالی و مسائل ناشی از برخورد نا برابر در واگذاری کسب و کار به افرادی از نسل های دیگر خانواده؛
*مسائل مالی و مسائل ناشی از برخورد نابرابر با اعضای یک نسل خانواده در انجام امور کسب و کار؛
*حمایت، جانب داری و ارائه مزیتهای خاص و خارج از عرف کسب و کارهای غیر خانوادگی و شرایط بازار به برخی از اعضای خانواده و یا تمامی آنها ؛
* حسادت و رقابت اعضای خانواده برای به رسمیت شناخته شدن، جلب محبت و کسب پول.
اینها مسائل رایجی هستند که احتمالاً همه ی کسب و کارهای خانوادگی با آن مواجه می شوند.شما می توانید از تجربیات دیگران یاد بگیرید. اکثر کسب و کارهای خانوادگی با مسائل و چالش های مشابهی برخورد می کنند. ما از اختلاف خانواده ها نیز می توانیم درس های خوبی بگیریم.
توصیه هایی جهت موفقیت در کسب و کار خانوادگی:
امیدوارم شما با به کارگیری مطالب ذیل یاد بگیرید که چگونه با مسائل کسب و کار خانوادگی برخورد کنید:
*تغییر در ذهنیتتان – یعنی فهمیدن و پذیرفتن این واقعیت که مسائل کسب و کار خانوادگی اتفاقی خواهند افتاد، عادی هستند و با رشد کسب و کار و توسعه ی خانواده و افزایش سن آنها تغییر خواهند کرد.
*تغییر در دیدگاهتان- روشهایی که شما براساس آن دربـاره ی مسـائـل کسب و کـار خـانوادگی فـکر می کنید و پذیرش آنکه شما باید دیدگاه های متفاوت افراد مختلف را در نظر بگیرید؛
* تغییر در فرآیندهایتان – ساختارها و قوانینی که شما برای مدیریت پیشگیرانه کسب و کار خانوادگی به کار می گیرید.
* تغییر در ارزش های خانواده‌- ارزش هایی که به دنبال آن هستید تا به خانواد خود آموزش دهید و می خواهید تا بر هم چشمی‌های فردی و حسادت ها و منافع مالی شخصی غلبه کند.
نتیجه گیری:
با توجه به مطالب ارائه شده می توان گفت که:
* شما نمی توانید مسائل کسب و کار خانوادگی را با روشی یکسان، همانطوری که اکثر کارآفرینان برخورد می کنند ، مدیریت کنید؛
* فرآیند دریافت نظر اعضای خانواده، روش برقراری ارتباط با اعضای خانواده و شیوه ی بحث کردن در مورد موضوعی خاص و حصول به یک توافق جمعی به اندازه ی خود مسأله ی پیش آمده برای خانواده و راه حل آن با اهمیت است؛
* مسائل کسب و کار خانوادگی پیچیده هستند و زمان می برد تا اعضای خانواده با آن کنار بیایند و آن را درک کنند؛
* مدیریت پیشگیرانه مسائل کسب و کار خانوادگی بهتر از مدیریت انفعالی است؛
* ارزش هایی نظیر احترام، درستی، عدالت، محبت و خدمتگزاری به یکدیگر پایه و اساس رسیدن به نتایجی است که در دراز مدت به نفع کسب و کار و خانواده است؛
*توجه کردن محترمانه به نظرات اعضای خانواده مهمتر از یک پاسخ سریع یا یک راه حل سریع است. در اغلب موارد مسائل خانوادگی عمیق تری وجود دارند که نیاز به بررسی دارند و باید در نظر گرفته شوند.
حال با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور  باید امیدوار باشیم بتوانیم با رشد و توسعه کارآفرینی بویژه کسب و کارهای خانوادگی راهبردی اثر بخش برای رویارویی با بسیاری از چالش ها و مشکلات کسب و کار مانند ارائه کالا و خدمات با کیفیت بالا و قمیت پائین تر ارائه دهیم.

نظر دهيد